Konferencja „W wielokulturowej Warszawie” (aktualizacja)

Opublikowano

Konferencja, na którą serdecznie Państwa zapraszamy, ma na celu przedstawienie różnorodnych sposobów ochrony wielokulturowego dziedzictwa oraz identyfikacji i zrozumienia kluczowych źródeł konfliktów i sposobów ich przezwyciężania w praktyce w celu kształtowania postaw otwartości, szacunku, dialogu, akceptacji różnorodności i odmienności. Dziedzictwo Europy — w pełnej jej różnorodności — czynimy przestrzenią naszych zainteresowań, definiując je jako miejsce wymiany treści kulturowych i jako warunek zrównoważonego rozwoju poprzez wzajemne edukowanie się, inspirowanie oraz nieustanne uczenie się tolerancji, poszanowania dla wszelkich przejawów kultur lokalnych  i regionalnych, etnicznych i narodowych, środowiskowych i  wyznaniowych. W trakcie spotkania chcemy wskazać perspektywy, których celem jest zapewnienie innego spojrzenia na szerszy zakres wielokulturowego, ponadwyznaniowego współistnienia, mającego miejsce we współczesnej, zintegrowanej Europie.

Spotkanie odbędzie się w ramach realizacji projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (Biuro Edukacji m.st. Warszawy) „Warszawa — stolica pojednania, czyli odkrywanie tajemnic miasta różnorodności” na platformie Google Meet za pomocą wygenerowanego linku, który zostanie dostarczony uczestnikom przed spotkaniem.

Program spotkania

 1. Uroczyste rozpoczęcie — 19 V 2021 (Dzień dobrych uczynków).
 2. Przedstawienie celu badań varsavianistycznych Warszawa stolicą pojednania, czyli odkrywanie tajemnic miasta różnorodności — CEVA ZSG.
 3. Konfederacja warszawska — między tolerancją a akceptacją — dr Alicja Bielak (Uniwersytet Warszawski). Wykład w ramach działań przygotowujących do realizacji zadań projektowych RETOPEA.
 4. Warszawa w kronikach wielokulturowej historii. Tajemnice Leśnej Polanki — Krzysztof Gutowski (Towarzystwo Przyjaciół Warszawy). 
 5. Wielokulturowe pojednanie sztuk w Warszawie — występ uczniów ZSG.
 6. Po warszawsku, czyli kuchnia świata — prezentacja ZSG i RO ERAZMA.
 7. Prezentacja zasobów kulturowo-edukacyjnych Muzeum Niepodległości w Warszawie- dr Beata Michalec (Zastępca Dyrektora Muzeum Niepodległości ds. Programowych).
 8. Kochamy naszą Warszawę — gawęda społecznościowa.
 9. Zakończenie konferencji.

Konferencja: 19 maja 2021 r., godzina 16:30

Zapisy

Uczestnicy konferencji, którzy chcą otrzymać zaświadczenie udziału w Konferencji proszeni są o wysłanie maila zawierającego imię i nazwisko oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy moich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, w celu udziału w konferencji „W wielokulturowej Warszawie”.

Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO[1], który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.

                                                        Czytelny podpis:

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgłoszenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres: imprezy@tpw.org.pl

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie zgody)

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan wziąć udział w wydarzeniach organizowanych przez TPW. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w TPW jest Towarzystwo Przyjaciół Warszawy (TPW) z siedzibą w Warszawie (00-277), pl. Zamkowy 10,
 • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa uzyskana Pani/Pan odpowiedź wysyłając korespondencję na adres: ado@tpw.org.pl
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach określonych w treści udzielonej przez Pana/Panią zgody.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu organizowanym przez TPW.
Jak długo będą przechowywane moje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji wskazanego w zgodzie celu. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
 • Ma Pani/Pan prawo do:
  1. wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
   • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
   • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  5. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych[1] w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
 • Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

[1] Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.

Wróć